This movie requires Flash Player 9

O nás

 

Mezinárodní logo
Skauting je celosvětové hnutí zaměřené na výchovu a sebevýchovu dětí a mladých lidí. V současnosti je ve světě přes 40 milionů skautů z 216 států. České skautské hnutí má přes 60 tisíc členů.

Náš oddíl byl založen roku 1998. V současnosti funguje dívčí a chlapecká družina. Účastníme se spousty akcí, jmenovitě zimního závodu Chilkoot nebo vánočního a jarního jarmarku v Jilemnici. Každoročně pořádáme letní tábor na kopci Brada.

Skautským zákonem je:

1. skaut je pravdomluvný
2. skaut je věrný a oddaný
3. skaut je prospěšný a pomáhá jiným
4. skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta
5. skaut je zdvořilý
6. skaut je ochráncem přírody a cenných výtvoru lidských
7. skaut je poslušný rodičů, představených a vůdců
8. skaut je veselé mysli
9. skaut je hospodárný
10. skaut je čistý v myšlení, slovech i skutcích

Skautský slib:

Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe:
– sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době,
– plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské,
– duší i tělem být připraven pomáhat vlasti i bližním

Heslo:
Buď připraven

Historie skautingu

Skauting vznikl v roce 1907 v Anglii na základě myšlenek zakladatele, kterým byl lord Robert Baden-Powell.
Hnutí se postupně šířilo do dalších států a bylo také ovlivňováno dalšími osobnostmi (např. Ernest Thompson Seton ve Spojených státech).

Zakladatelem skautingu v českých zemích a prvním starostou skautské organizace byl středoškolský profesor Antonín Benjamin Svojsík, který začal v roce 1911 s prvními pokusy. Inspirací mu byla práce R. Baden-Powella v Anglii, ale značný vliv na utváření českého skautingu měl i americký přírodovědec, malíř a spisovatel E. T. Seton. Při psaní knihy „Základy junáctví“ Svojsík oslovil současné české osobnosti, které významně přispěly k tomuto dílu.

Český skauting byl tedy od počátku poněkud odlišný od anglického. Byl kladen větší důraz na národní cítění, což vyplývalo z postavení českého národa v době vzniku. Naopak menší důraz byl kladen na duchovní (případně náboženské) základy, na rozdíl od některých jiných skautských organizací.

Během historie českého státu byl skauting třikrát zakázán totalitními režimy – nacisty a komunisty neboť proti totalitě vždy aktivně vystupoval. Řada skautských činovníků padla při odbojové činnosti, byla popravena či vězněna v nacistických koncentračních táborech, řada se jich stala obětí politických procesů v padesátých letech. Skauting vždy okamžitě využil politického uvolnění (1945, 1968 a 1989) a obnovil svojí činnost. Přesto tak vznikaly mezery v kontinuitě vývoje. Poslední přestávka trvala 20 let a to se projevilo v určitém ustrnutí oproti světovému hnutí. V českém výchovném systému jsou prvky, které se ve světě již vytrácejí (např. klasické táboření). Na druhé straně si český skauting jen pomalu osvojuje některé moderní prvky a někdy tak má problém zaujmout nejmladší generaci, která preferuje jiné způsoby trávení volného času, než před 20 nebo 40 lety.

Zdroj www.wikipedia.cz

 

 

 

"Rovnost, svornost, bratrství, 40. burácí"